[Beauty]뷰티컬리 페스타

뷰티컬리 페스타기간 인플루언서 마케팅

Period | 2023.04

Work | 뷰티컬리 페스타 기간 부스팅 바이럴
뷰티 인플루언서 및 파워페이지 활용하여 마케팅 진행 

인플루언서 바이럴 마케팅

파워페이지 바이럴 마케팅


https://www.instagram.com/p/Cq12maoh9qQ/https://www.instagram.com/p/Cq1_QBpOHmU/
https://www.instagram.com/p/Cq159SAPM_W/
https://www.instagram.com/p/Cq18R7uLx9z/
https://www.instagram.com/p/Cq17L0wugZ6/
https://www.instagram.com/p/Cq141yzr5KR/
https://www.instagram.com/p/Cq13ugFO7yZ/


 


https://www.instagram.com/p/Cq12hIhh-IN/

MFRENZ

주소

서울특별시 송파구 송파동
8-13 세영빌딩 201호

문의

Tel. 02-3444-0331

E-mail. jjj@mfrenz.com

ⓒ copyright 2021 by MFRENZ. all right reserved.

MFRENZ

주소

서울특별시 송파구 송파동 8-13

세영빌딩 201호

문의

Tel. 02-3444-0331

E-mail. jjj@mfrenz.com

ⓒ Copyright 2021 by MFRENZ. All right reserved.